sd main logo

Dugong and Seagrass@Trang province

Dugong and Seagrass@Trang province

เมนู

แนะนำโครงการ

โครงการศูนย์เรียนรู้พะยูนและหญ้าทะเล เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนประจำปี 2557 จากจังหวัดตรังเพื่อการปรับปรุงห้องแสดงพะยูนและหญ้าทะเลภายในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลศรีวิชัย ให้เป็นแหล่งรวบรวมและจัดแสดงองค์ความรู้ด้านพะยูนและหญ้าทะเลขึ้น และเป็นโครงการที่ทำหน้าที่ปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้กับกับเยาวชนของจังหวัดตรัง เว็บไซต์นี้จึงเป็นเว็บไซต์ที่จะรวบรวมแหล่งความรู้ต่างๆเข้ามาไว้ด้วยกันเพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในงานด้านการบริการของสถาบันฯ ต่อไป


หมายเหตุ : ข้อมูลทางวิชาการเกือบทั้งหมดปัจจุบัน นำมาจากเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงขอขอบคุณมา ณที่นี้